Κανονισμός λειτουργίας

  • Ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων.

  • Συστηματική μελέτη και παράδοση όλων των εργασιών στην ώρα τους.

  • Προσέλευση των μαθητών 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και 15 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνίσματος.

  • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το χώρο, τους καθηγητές τους και τους συμμαθητές τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα διαταράσσουν το μάθημα ή τις μεταξύ τους σχέσεις.

  • Οι μαθητές μπορούν οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα ή θελήσουν να κάνουν κάποια παρατήρηση για το φροντιστήριο, να απευθύνονται σε όποιον επιθυμούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

  • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή χωρίς προειδοποίηση οι γονείς θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.

  • Η ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των μαθητών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε προγραμματισμένες συναντήσεις.

  • Οι μαθητές και οι καθηγητές απαγορεύεται να καπνίζουν στους χώρους του φροντιστηρίου.

  • Σε περίπτωση διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του φροντιστηρίου η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μαθητή αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

  • Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών πρέπει να τακτοποιούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα.